Ewentualne pytania można kierować 

tel. 22 729 13 07; e-mail: agape(at)kz.pl